J.S. Bach, cantate BWV 66,

zondag 16 april 2017
Gelders Bach Collegium
Grote Kerk, Apeldoorn
J.S. Bach, cantate BWV 66, Erfreut euch, ihr Herzen
solisten :
Chantal Nysingh, alt
Henk Gunneman, tenor
Hans Scholing, bas
aanvang cantatedienst : 19.15 uur

J.S. Bach, cantate BWV 66,